http://homepage.eircom.net/~odyssey/Quotes/Popular/Films/Monty_Python.html